1397/9/8
مشاوره انتخاب رشته تحصیلی

ویژه دانش آموزان و خانواده دانش آموز 

قیمت برای هر ساعت : (تومان) 60000
روز هفتهزمان شروعزمان پایانقیمت 
1397/09/24 14:00 15:00 60000
شماره های تماس
تلفکس : 03142640472
تلفن همراه : 09136010919
Info@RaziehNadafi.ir : ایمیل
آدرس
اصفهان ،خیابان حکیم نظامی ، خیابان محتشم کاشانی ،بعداز بانک شهر ، آموزشگاه آگاه