1397/9/8
بازاریابی و فروش حرفه ای غیر حضوری

فروش و بازاریابی 

مهندسی فروش 

سرنخ های مشتری یابی 

فروشنده حرفه ای 

: تاریخ پایان 1397/10/30
: تاریخ شروع 1397/09/01
بارایابی حرفه ای
شماره های تماس
تلفکس : 03142640472
تلفن همراه : 09136010919
Info@RaziehNadafi.ir : ایمیل
آدرس
اصفهان ،خیابان حکیم نظامی ، خیابان محتشم کاشانی ،بعداز بانک شهر ، آموزشگاه آگاه