تاریخ : 1397/7/21
مقاله مدیریتی رایگان ____ مدیریت

مقاله مدیریتی رایگان مقاله مدیریتی رایگان مقاله مدیریتی رایگان مقاله مدیریتی رایگان

ادامه مطلب
تاریخ : 1397/9/8
مقاله ضرورت توسعه روستایی و نقش آن در توسعه ملی ____ مدیریت

چکيده

شناخت دقيق مسايل مربوط به روستاهاي ايران از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. زيرا ريشه تمامي مشكلات و مسائل عقب ماندگي مثل فقر گسترده، نابرابري در حال رشد، رشد سريع جمعيت و بيكاري فزاينده، در مناطق روستايي قرار دارد( تودارو، 1364، 255).

يکي از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بيکاري و توسعه فعاليت هاي شغلي است. توسعه و عمران روستايي در چند دهه اخير همواره يکي از دغدغه¬هاي اصلي توسعه در ايران و اکثر کشورهاي در حال توسعه بوده است.در بسياري از کشورها، توسعه روستائي به مثابه راهبردي با اهميت براي تامين نيازهاي اساسي و توزيع بهينه منافع ناشي از توسعه ملي تلقي شده و بدين منظور با شيوه‌هاي متعدد، الگوهاي متنوعي براي توسعه روستايي تجربه شده که عمدتا دستاوردهاي مطلوبي نداشته و هنوز سهم جوامع روستايي جهان سوم از توسعه و پيشرفت بسيار اندک است و اکثر فقراي اين کشورها يا در روستاها بسر مي برند و يا شهرنشيناني عمدتا حاشيه نشين با منشاء روستايي بوده اند.

 

بانک جهاني سرانجام به اين باور رسيده که توسعه روستايي، راهبردي براي بهبود زندگي اجتماعي و اقتصادي روستاييان فقير و تلاشي همه جانبه براي کاهش فقر است که اين امر با افزايش توليد و ارتقاء بهره¬وري در محيط روستائي ميسر مي¬گردد. توسعه روستايي يا نوين سازي جامعه روستايي بايستي اين جامعه را از انزواي سنتي بيرون آورده و با اقتصاد ملي عجين سازد. به همين جهت توسعه روستائي تلاشي فراگير است كه به محدوده يک بخش خلاصه نمي‌شود و کليه بخش ها و زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، فيزيکي و .... توسعه را در بر مي گيرد (مشاورين DHV، 1979، 629). در ايران گر چه از ابتداي قرن حاضر تلاش هاي پراکنده¬اي براي توسعه روستايي آغاز شده و در تدوين برنامه‌هاي عمراني کشور نيز تا حدودي مورد توجه قرار گرفته اما تغيير و تحول در جامعه روستايي ايران با انقلاب اسلامي ابعاد گسترده و عميقي يافته‌است. هر چند به تناسب دگرگوني ها بر مسائل و چالش هاي توسعه روستايي نيز افزوده شده، بطوري که امروزه علاوه بر آن که بسياري از مسائل ديرينه کماکان بجاي مانده، چالش هاي نويني نيز سر بر آورده‌اند.

واژگان کليدي: توسعه روستايي ، توسعه پايدار، توسعه ملي

ادامه مطلب
تاریخ : 1397/12/26
مقاله نقش زنان در توسعة و سلامت روستايي ____ مدیریت

نقش زنان در جهان 

ادامه مطلب
شماره های تماس
تلفکس : 03142640472
تلفن همراه : 09136010919
Info@RaziehNadafi.ir : ایمیل
آدرس
اصفهان ،خیابان حکیم نظامی ، خیابان محتشم کاشانی ،بعداز بانک شهر ، آموزشگاه آگاه